فقه و حقوق

دین در قلمرو مدنیّت: شرایط مشروعیت مدنی قانون دینی

یک مذهب فقهی یا نظام حقوق دینی برای آنکه واجد مشروعیت مدنی باشد، باید دست کم سه شرط را برآورده سازد. (۱) نظام حقوق دینی در اسلام که در مکاتب فقهی آن متجلّی است، در شرایط کنونی فاقد مشروعیت مدنی

 

Sample Text

This is sample text.