اخلاق و تربیت

نسبت اخلاق اسلامی و اخلاق لیبرالی

اخلاق در اساس و به ذات خود مستقل از ادیان و ایدئولوژی هاست، و در اساس به قیودی از نوع «اسلامی» یا «لیبرالی» مقید نیست. به بیان دیگر، اعتبار یا عدم اعتبار احکام اخلاقی را باید بر مبنایی مستقل از ادیان و ا

 

اخلاق شکنجه

آرش نراقی شکنجه یکی از مهمترین مصادیق خشونت در مناسبات انسانی، در سطح فردی و جمعی، بوده است.  در این نوشتار مایلم سه پرسش اصلی را در خصوص شکنجه مورد بررسی قرار دهم: پرسش نخست

 

ملکیان و فایده گرایی اخلاقی

سروش دباغ 1. حاجتی به یادآوری نیست که استاد محترم مصطفی ملکیان از روشنفکران مهم و تأثیرگذار دوران معاصر است.  در دهه اخیر، آثار زیادی از ایشان در قالب مقاله، سخنرانی، گفتگو و تر

 

دیانت اخلاقی

دیانت اخلاقی، دیانت غیر اخلاقی محمد محق دیانت یعنی دینداری، یعنی زندگی با اعتقاد به گزاره های دینی و عمل به آموزه های آن. دیانت اما امری مطلق نیست که فارغ از