سیاست و قدرت

استراتژی امریکا در شرق میانه

(ترجمه، سیاسی) استراتژی امریکا در شرق میانه جدید ویلیام بیرنز ترجمه: محمد محق آنچه در زیر می خوانید ترجمۀ مقاله ای است که به قلم ویلیام بیرنز، معاون وزارت خ

 

اخوان مصر و گرایش های نو به دموکراسی

اخوان مصر و گرایش های نو به دموکراسی نوشته: حسام تمام ترجمه: محمد محق - 1- همراه با بالا گرفتن گفتگوها بر سر رفرم سیاسی در نظام های عربی، مج

 

اخوان المسلمین بر سر دوراهی

(ترجمه) اخوان المسلمین بر سر دو راهی اسامه غزالی حرب ترجمه: محمد محق روز شنبه 31/2/1390 برابر با 21/5/2011 جماعت اخوان المسلمین مصر مقر عمومی جدیدش را در منطقۀ مقطم ق