سیاست و قدرت

دیالکتیک قدرت و معرفت

  مرزکشی و تابوسازی رابطه‌ی قدرت و معرفت نیاز به بازکاوی افزونتر دارد. تلاش‌هایی در این راستا صورت گرفته اما کافی نبوده است. شماری از‌اندیشمندان مغرب

 

قبطیهای مصر و نگرانی از آینده

قبطیهای مصر و نگرانی از آینده        شریف شوباشی ترجمه: محمد محق آیا منطقی است که از برافروزندگان آتش بخواهیم مسئولیت خاموش کردن آن را به عهده بگیرند؟ آیا منطقی است که فروخواب

 

سند توافق اخوان و وفد

سند توافق میان اخوان و حزب وفد وحید عبدالمجید، کارشناس مرکز مطالعات استراتژیک الاهرام ترجمه: محمد محق امکان ندارد نظام دیموکراتیک استوار و قابل تداومی را

 

سلفیت در مسیر نوزایی، مشکل یاراه حل

نوشته: حسام تمام ترجمه: محمد محق سلفیت یک مشکل است یا یک راه حل؟ این پرسش هیچ گاه ازذهن کسانی که درگیر مسئلۀ نوزایی ودغدغه های آن بوده اند دور نشده اس

 

دیدگاه برادعی در بارۀ آینده مصر

فشردۀ مصاحبۀ محمد برادعی با روزنامۀ الاهرام ترجمه: محمد محق محمد برادعی نخست به مرحلۀ انتقالی پرداخته و می گوید مرحلۀ انتقالی به نظر من بسی فراتر از موضوع انتخاب رئیس جمهور است

 

خطرهای پیش روی انقلاب مصر

نوشته: محمد شومان ترجمه: محمد محق  انقلاب مصر، منحصر به فرد است، به دلیل ویژگی خشونت پرهیزی، سر زندگی، تظاهرات ملیونی، و اتکا به ابزار معرفتی در کشوری که مدرن

 

جنبشهای اسلامی وفرایند دموکراسی درجهان عرب

جنبشهای اسلامی وفرایند دموکراسی درجهان عرب،پرده برداشتن از مناطق خاکستری نوشته: ناتان براون ترجمه: محمد محق امروزه اسلامگرایان درجهان عرب

 

تحکیم دموکراسی رسالت نوین اندیشۀ اسلامی

نوشته: صلاح الدی جورشی ترجمه: محمد محق گفتگو برسرماهیت وسرشت سیستم سیاسی اسلام و ارکان آن بیش ازیک قرن پیشینه دارد، ولی در سالیان اخیر

 

الگوی مالیزی برای مصر

(ترجمه، سیاسی) الگوی مصر در مسیر انکشاف مصاحبه با مهاتیر محمد ترجمه: محمد محق روزنامۀ الاهرام در شماره 9 سرطان 1390 برابر با 30 جون 2011 گزارشی را به نشر رسانده اس

 

اصلاحگری اسلامی و بیداری اسلامی

نوشته: عبدالاله بلقزیز ترجمه: محمد محق جریان بیداری‌گرایی معاصر (جریان جنبش‌‌های اسلامی‌) خود را به لحاظ مرجعییت فكری به جریان اصلاح‌گرای نوین (كه ازاواخر قرن نزدهم آغاز یافته بود) منت