اندیشه‌ی اسلامی

دو قرائت از سنت در ميان اهل سنت

محمد محق  سنت نبوی همواره محل توجه مسلمانان بوده است، از آغاز تا امروز،  به عنوان منبعی از منابع دین، هم در عرصه‌ی معرفت، هم در عرصه‌ی تربیت و هم در دیگر عرصه‌های زندگی. اما نگاه به آن همیشه یكسا

 

دموکراسی فریضه‌یی اسلامی است

محمد محق شاید شماری از خوانندگان از این عنوان تعجب کنند، به‌ویژه از حکمی بدین صراحت وقاطعیت، چراکه در باب رابطه‌ی میان دین (دراینجا اسلام) و دموکراسی سخن فراوان گفته ش

 

جایگاه سلف در اندیشۀ دینی

محمد محق یکی از قضایای جنجالی در میان متفکران مسلمان در عصر حاضر جایگاه و نقش سلف در عرصۀ اندیشۀ دینی است. سلف یعنی نخستین نسلهای مسلمان که شامل صحابه و تابعین و اتباع تابعین می گر

 

بازتولید روزگار سلف صالح

(ترجمه) نگرانی از حضور سلفی ها و اسلام سیاسی در صحنۀ سیاسی مصر عبده مباشر ترجمه: محمد محق حضرت ام المومنین عایشه (ر

 

اندیشه‌ی دینی در دام پیش‌فرض‌ها

محمد محق مطالعات پیشرفته و مدرن در باره‌ی ذهن و روان آدمی و نحوه‌ی کارکرد آنها، نشان می‌دهد که دو عرصه‌ی خودآگاه و ناخودآگاه، مکانیسم‎های متفاوتی دارند و اح

 

اندیشۀ اسلامی و نقد اکادمیک معاصر

نوشته: زکی میلاد ترجمه: محمد محق امروز نوشته ها و پژوهش هایی به میان آمده اند که محور خویش را اسلامیات تاریخی و فکری قرارداده وبه گزاره ها، پدیده ها و رویدادهای ا

 

اندیشۀ اسلامی در عصر حاضر

محمد محق اندیشۀ اسلامی، مانند هر جریان مهم فکری، مسیر پر فراز و نشیبی را در بستر تاریخ پشت سر نهاده است. از نظر صاحب نظران، نخستین سده ها در تاریخ اسلام شاهد شکوفایی و رشد چشمگیر اندیش

 

آشنایی با اندیشه‌ی دینی

محمد محق دین از عناصر عمده و تاثیر گذار در بسیاری از جوامع دنیا و به ویژه در جوامع اسلامی است. فهم درست دین می‌تواند ثمرات سودمند و فهم نادرست آن می‌تواند پیامدهای زیانباری داشته باشد.

 

اسلام مدرن امکان یا امتناع؟

محمد محق اسلام مدرن یعنی تفسیری از اسلام که، در نظر و عمل، با مقوله‌های بنیادین عصر نو و جهان مدرن، سازگار باشد، مقوله هایی که در پیدایش و شکل گیری تمدن امروز نقشی پا

 

اسلام سیاسی، تأمین دنیا یا تضمین آخرت؟

مقدمه: احزاب و جماعت‌هایی که تفسیری سیاسی از اسلام ارائه کرده‌اند، از نزدیک به یک قرن پیش پا به عرصه نهادند و رفته رفته به کنشگران مهمی در تحولات سیاسی-اجتماعی کشور‌های مسلمان تبدیل شدن