گفتگو و مصاحبه

.

مصاحبه‌یی در باره‌ی نظریه‌ی سروش پیرامون وحیآقای سروش در مصاحبه‌یی که در باره‌ی ماهیت وحی داشته گفته است؛ که روح پیامبر(ص) مانند روح هرانسان دیگری الهی است، ولی با این تفاوت که جنبه‌ی الهی روح او از قوه به فعلیت رسیده و با حق اتصال پیدا کرده است.